Anläggning & skötsel av äng:

Jordbearbetning

För att anlägga en äng krävs det tålamod. Det tar flera år innan man ser det färdiga resultatet. Bäst resultat fås i en näringsfattig jord. På gammal åkerjord bör man ta bort det "feta" matjordslagret och ersätta det med en mager jord eller jord blandad med sand. Man kan även göra en djupplöjning för att blanda upp matjorden med magrare alv.
Marken måste vara fri från fleråriga ogräs som t.ex. kvickrot och åkertistel. Därför kan det vara bra att träda jorden en växtsäsong och harva eller fräsa jorden flera gånger innan sådd. Klöverfrön som ligger i jorden kan även ställa till med problem i den blivande ängen.

Sådd.

Bästa tid för sådd är september men de andra höstmånaderna går bra liksom en tidig vårsådd. Såbädden bör vara harvad eller grovkrattad. Eftersom utsädesmängden är mycket låg 300g/100kvm bör fröet blandas upp med sågspån eller vetekli för att få en jämn fördelning av fröet på ytan. man ska absolut inte blanda upp det med med ytterligare gräsfrö, detta gör att gräset konkurrerar ut örterna. Fröet kan sås för hand eller med maskin. Efter sådd myllas fröet ytligt med en kratta eller vält. På branta slänter eller andra svåråtkomloiga områden kan sprutsådd göras. Då bör utsädesmängden öka något. Olika organsika marktäckningsmaterial kan användas för att skydda den nysådda ytan mot erosion och ge ett bättre mikroklimat för groningen.

För att snabbt få en blommande äng kan ängsfröet blandas med ettårigt blomsteråkerfrö. Man kan även plantera in olika ängsarter i form av örtpluggplantor. Dessa blommar första året efter plantering. Härigenom kan även arter som inte ingår i ängsfröblandningen föras in i ängen.

Skötsel.

Den nyanlagda ängen är gles och luckig och första året domineras ytan av diverse ettåriga ogräs som funnits i jordens fröreserv. Om de upplevs som störande kan de klippas av på 8-10cm höjd. Många ängsarter gror och tillväxer långsamt och kan vara svåra att upptäcka.
Ogräset frösvinner oftast andra året och då kommer de första ängsblommorna att blomma. Därefter ökar blomningen för varje år.
Ängen kräver lite skötsel jämfört med en gräsmatta. För att bibehålla örterna och gynna dessa utförs en slåtter i början av augusti när de flesta arterna har fröat av sig. Klipphöjden bör vara minst 6-8cm och allt hö/klipp tas bort.

Ängen ska inte gödslas!